Đội Ngũ Fulbright

Đội ngũ các ủy viên hội đồng tín thác, chuyên viên và giảng viên của chúng tôi đến từ mọi lĩnh vực khác nhau, đại diện cho cam kết của Fulbright góp phần giải quyết các vấn đề từ góc nhìn đa ngành. Chúng tôi cùng chia sẻ niềm tin và nhiệt huyết trong việc hiện thực hóa những tiềm năng và cam kết của Fulbright.

Hội đồng Tín thác

Hội đồng Trường

Hội đồng Khoa học - Đào tạo

Ban Quản lý

Đại học

Cao học

Học viện YSEALI

Giảng viên Thỉnh giảng

Bộ phận Đào tạo