24 Tháng mười, 2017

Hội thảo giáo dục khai phóng (Phần 1)

24 Tháng mười, 2017

Những nỗ lực đổi mới giáo dục đại học của Việt Nam diễn ra trong đầu thập niên 90, trong đó có việc thiết kế đại học đại cương, chịu ảnh hưởng của mô hình giáo dục đại học Hoa Kỳ.

Cụ thể, chương trình cử nhân thời đổi mới được quy định gồm có hai thành phần: phần giáo dục đại cương (general education) và phần giáo dục chuyên nghiệp (professional education).

Trong kinh tế thị trường, để dễ tìm việc, người có bằng cử nhân phải được đào tạo theo diện rộng, sau khi có chỗ làm việc và có định hướng chuyên môn họ có thể quay lại trường để học chuyên sâu hơn.

Giáo dục đại cương cũng được thiết kế nhằm đảm bảo cho người tốt nghiệp đại học có tầm nhìn, có phương pháp tư duy, có tình cảm nhân văn.

Những trở ngại trong quá trình đổi mới là không tránh khỏi. Sau đó đã diễn ra sự dằng co giữa giáo dục khai phóng (giáo dục đại cương ở Việt Nam) và đào tạo nghề theo diện hẹp trong nhiều trường đại học.

Tuy nhiên vào những năm đầu thế kỷ 21, nhu cầu về những “kỹ năng mềm” đối với sinh viên tốt nghiệp trở thành xu hướng, nhiều trường đại học của Việt Nam đã đưa vào chương trình chính khóa cũng như ngoại khóa một số nội dung về giáo dục khai phóng.

Đăng ký thông tin