27 Tháng mười, 2017

Hội thảo giáo dục khai phóng (Phần 3)

27 Tháng mười, 2017

Trao đổi về đổi mới giáo dục, các nhà giáo dục Việt Nam cho rằng, bất cứ hình thức giáo dục nào phải xuất phát từ một triết lý giáo dục.

Nếu mất triết lý giáo dục, có chiến lược giáo dục không có ý nghĩa vì chiến lược giáo dục sinh ra để phục vụ triết lý giáo dục.

Việc hôm nay thay sách giáo khoa, mai thay sách chương trình, nếu không theo được triết lý giáo dục căn bản thì khó đổi mới.

Giáo dục khai phóng khai phóng tiềm năng con người, để cho con người thoải mái học tập nhưng nó cũng đi theo triết lý căn bản là giáo dục để  rở thành con người trước tiên.

Đăng ký thông tin