25 Tháng mười, 2017

Hội thảo giáo dục khai phóng (Phần 2)

25 Tháng mười, 2017

Một trong những khuyến nghị về đổi mới giáo dục đại học Việt Nam đó là thiết kế lại các chương trình đào tạo, từ các chương trình đào tạo đơn ngành.

Lý do đó là mô hình của các trường Đại học Việt Nam lâu nay chỉ theo chuyên một ngành, sâu nhưng vẫn chưa đủ sâu để trở thành chuyên gia. Nhưng ở Việt Nam đổi mới luôn khó.

Các nhà giáo dục Việt Nam cùng phân tích xung quanh vấn đề này.

Đăng ký thông tin