Chính Sách Quyền Riêng Tư

Bằng việc nhấn gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý để Trường Đại học Fulbright Việt Nam lưu giữ thông tin cá nhân của tôi theo Chính Sách Quyền Riêng Tư liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng, phù hợp với Nghị Định 13/2023/NĐ-CP của Chính Phủ Việt Nam về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân.