18 Tháng tám, 2022

27 năm quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ: Hàn gắn quá khứ và xây đắp tương lai từ quan hệ giao lưu nhân dân

18 Tháng tám, 2022

Nhng điểm sáng trong đối ngoi nhân dân nhm hàn gn ni đau chiến tranh, thúc đẩy hp tác giáo dc và ng phó biến đổi khí hu là ni dung chính ca phiên tho lun th hai ti Hi tho k nim 27 năm bình thưng hóa quan h Vit Nam – Hoa K. S kin do Đại hc Fulbright Vit Nam phối hp vi Tng Lãnh s quán Hoa K ti TP. HCM t chc ti Dinh Thng Nht TP. H Chí Minh vào ngày 5/8 va qua.     

Hành trình 27 năm vun đắp tình hu ngh sâu sc gia Vit Nam và Hoa K k t khi hai nưc chính thc tuyên b bình thưng hóa quan h, thiết lp quan h ngoi giao vào năm 1995 và tr thành Đối tác toàn din t năm 2013, không th không k đến nhng thành qu đóng góp t giao lưu nhân dân hai nưc. Nếu như công cuc ngoi giao t Chính Ph và chính khách hai nưc đã đem đến nhng tha thun và chiến lưc vĩ mô v kinh tế – thương mi, an ninh – quc phòng, giáo dc – văn hóa và khoa hc công ngh, v.v., thì mi tương giao, hp tác và trao đổi gia chính ngưi dân Vit Nam – Hoa K li giúp c th hóa tm nhìn, lòng tin mà hai bên cùng chia s đến tng sâu con ngưi, văn hóa và xã hi hai nưc.  

Những sứ giả hòa bình chọn hàn gắn quá khứ

M đầu cho phiên tho lun th hai xoay quanh ch đề “Giao lưu nhân dân” ti Hi tho k nim 27 năm bình thưng hóa quan h Vit Nam – Hoa K, ông Chuck Searcy, Ch tch Chi hi 160 – Hi Cu chiến binh vì Hòa bình (M) và C vn quc tế cho D án RENEW – T chc phi chính ph v cht độc màu da cam, cho hay: “S kiên gan bn chí ca Vit Nam nhm vưt qua nhng năm tháng th thách sau chiến tranh nói riêng và đồng thi, nhng n lc g b him khích để Vit Nam và Hoa K t cu thù tr thành bn và cùng nhau hp tác trên nn tng tôn trng ln nhau, chính là tin đề để nhng cu binh như tôi, trong tư cách là nhng ngưi dân thưng, tr li Vit Nam vi n lc hoà gii nhng di sn đau thương ca chiến tranh.”  

Ông Chuck Searcy, Chủ tịch Chi hội 160 – Hội Cựu chiến binh vì Hòa bình (Mỹ) và Cố vấn quốc tế cho Dự án RENEW – Tổ chức phi chính phủ về chất độc màu da cam.

Ông Chuck Searcy, nay 78 tui, đã chn sinh sng ti Vit Nam t năm 1995 đến nay và là nhà đồng sáng lp t chc làm sch bom mìn Qung Tr, giúp đỡ tr em khuyết tt ti Vit Nam. Ti bui hi tho, ông hi tưng v giai đoạn nhng năm 1960, khi gii tr M biu tình trên đường ph và ti khuôn viên các trưng đại hc nhm phn đối chiến tranh. H tr thành nhân t quan trng giúp xoay chuyn nhn thc ca ngưi dân M nói chung v thc trng din ra ti Vit Nam, và là mt trong nhng tiếng nói quan trng giúp to nên làn sóng phn chiến, gián tiếp thúc đẩy quyết định rút quân ca M vào năm 1975. 

Ông Chuck Searcy cũng k v ln gp mt vi ông Nguyn Ngc Hùng, mt cu quân nhân ngưi Vit, ti M vào năm 1990. Sau hòa bình, ông Hùng là nhà giáo dy tiếng Anh cho hc sinh ph thông Vit Nam, và đã đến M theo li mi ca các nhà sn xut chương trình 60 Minutes thuc đài truyn hình CBS. Ông Hùng đã đi qua nhiu thành ph M để trò chuyn, chia s v tri nghim chiến tranh ca ôngđồng đội. Du có nơi mt s cu binh M vn còn him khích v quá kh, nhưng sau khi h lng nghe ông Hùng, đôi bên đều nhn ra sau chiến tranh, cu binh hai nưc đều có điểm chung: rng h đãđang gánh chu hậu qu ca cht độc da cam, rng h đều đãđang đối mt vi nhng khó khăn trong xã hi khi các cu binh cn hc cách thích nghi và hòa nhp vi đời sng hu chiến tranh, v.v. Để ri, b qua mi khác bit, cu quân nhân hai nưc đã có nhng cái ôm tht cht sau phn chia s ca ông Hùng. 

Ngay t nhng ngày đầu tr li Vit Nam, ông Chuck Searcy đã dành mi lưu tâm đặc bit đến cht độc da cam. “Tôi và nhiu cu binh M khác đều khng định công khai rng đây là vn đề v công lý và công bng,” ông chia s. “Nếu như Chính ph M h tr các cu quân nhân và gia đình ca h nhm gii quyết nhng di chng cht độc da cam, thì điều tương t cũng nên được thc hin vi ngưi dân Vit Nam.” Sau mt thi gian dài ph nhn, nay Chính ph Hoa K đã thay đổi quan điểm và th hin cam kết “tiếp tc n lc khc phc hu qu do cht độc dioxin và h tr ngưi khuyết tt ti Vit Nam”, theo li Đại s Hoa K Marc Knapper trong bài phát biu khai mc hi tho.  

Cùng tham d phiên tho lun, ông Đỗ Đức Tưng, C vn Năng lưng sch Chương trình Năng lưng ca USAID Vit Nam (Cơ quan Phát trin Quc tế ca Hoa K), cho biết: “USAID đang hp tác vi Chính ph Vit Nam để loi b đất ô nhim t sân bay Biên Hòa – điểm nóng dioxin ln nht còn sót li Vit Nam sau khi hoàn thành d án X lý Môi trưng Ô nhim Dioxin ti Sân bay Đà Nng năm 2018. Công vic này góp phn vào n lc ca c hai nưc nhm vưt qua quá kh, xây dng lòng tin và cng c quan h song phương.” 

Năng lượng sạch là chìa khóa tương lai

Thông qua huy động s tham gia ca ngưi dân và quan h hp tác chiến lưc vi Chính ph Vit Nam, khu vc tư nhân và xã hi dân s, USAID hin đang trin khai các chương trình h tr toàn din trong các lĩnh vc như tăng trưng kinh tế và qun tr nhà nưc, y tế, đa dng sinh hc/chng buôn bán các loài hoang dã, h tr ngưi khuyết tt và nhng ngưi d b tn thương khác và cu tr thiên tai, v.v. 

Ông Đỗ Đức Tưởng, Cố vấn Năng lượng sạch Chương trình Năng lượng của USAID Việt Nam

Trong s đó, mng môi trưng và biến đổi khí hu là trng tâm mà ông Đỗ Đức Tưng đặc bit nhn mnh trong phn trình bày ti hi tho. “Còn đó nhiu thách thc và tr ngi mà Vit Nam cn vưt qua nhm đạt mc tiêu phát thi ròng bng 0 vào năm 2050 ti COP26. Du vy, tim năng để chúng ta chuyn đổi sang ngun năng lưng thay thế còn rt ln, khi Vit Nam s hu đường b bin dài trên 3.260 km. Làm sao để tích hp và tăng cưng độ vn hành n định ca năng lưng gió, mt tri, v.v. vào mng lưi điện quc gia vn là bài toán khó, cn s chung tay gii quyết ca các chuyên gia lành ngh. Chính vì vy, USAID Vit Nam hin đang hp tác vi Phòng Thí nghim Năng lưng tái to Quc gia M và Vin Công ngh Massachusetts nhm thúc đẩy tiến trình chuyn đổi công ngh năng lưng sch ti Vit Nam”, ông Tưởng nói.  

Thế hệ trẻ hai nước là cầu nối giữa quá khứ và tương lai

Nếu như nhng cu binh như ông Chuck Searcy là chng nhân cho n lc hàn gn quá kh đau thương, hay USAID là đại din cho nhng đầu tư và h tr thiết thc nhm gii quyết những vấn đề còn tồn đọng hiện tại, thì câu chuyn v tình hu ngh nhân dân gia Vit Nam và Hoa K s không trn vn nếu thiếu đi mnh ghép đến t nhng ht ging ca tương lai: tc n lc hp tác trong giáo dc hưng đến và vì thế h tr hai nưc. 

Bà Đàm Bích Thủy, Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam

Ti phiên tho lun hi tho, bà Đàm Bích Thy, Ch tch Đại hc Fulbright Vit Nam, đã chia s: “Vi nhng ai còn băn khoăn v tương lai phát trin ca Vit Nam, các bn hãy ghé thăm khuôn viên ca trưng đại hc chúng tôi, để tiếp xúc và trò chuyn vi sinh viên Fulbright. H là nhng đại din tiêu biu cho thế h tr nhng ngưi con đất Vit vi nhng hoài bão vươn tm biên gii quc gia, vi cách tư duy toàn cu nhưng vn bám r sâu sc vào ci ngun quê hương. Bi ti Fulbright, nơi sinh viên năm đầu đã có th t tin thc tp hay làm vic ti các doanh nghip trong và ngoài nưc, chúng tôi không đơn thun đem li nn tng k năng và kiến thc để đào to ra đội ngũ lao động có chuyên môn cao, mà trên hết, Fulbright là nơi ươmng nhng hin tài, nhng trí thc vi s nhn thc và thu hiu sâu sc v lch s, văn hóa và căn tính ci ngun ca dân tc. Quan trng hơn, h s hu khát khao đóng góp sc mình cho xã hi, cng đồng, và thế gii.”  

Đàm Bích Thy cũng nhn mnh – tuy Fulbright là trưng đại hc khai phóng, phi li nhun đầu tiên ca Vit Nam, vi s ng h và h tr t Chính ph, các cơ quan, b ngành và t chc hai nưc; cùng vi đó là các khon hiến tng t các mnh thưng quân hin đang sinh sng ti Vit Nam, Hoa K và các nưc trên thế gii – nhưng Đại hc Fulbright Vit Nam không chn “sao chép” chương trình đào to t M hay các nưc phát trin, tiên tiến khác trên thế gii và trong khu vc.  

Bà cho hay: “Điều làm nên danh tiếng và uy tín ca các t chc hc thut hàng đầu trên thế gii không xut phát t mt mô hình hoàn ho mà ai ai cũng có th áp dng. Khi Fulbright phn đấu tr thành mt trong nhng trưng đại hc vi nn giáo dc đẳng cp thế gii, chúng tôi luôn ly Vit Nam làm gc r trung tâm, để t đó định hình nên bn sc ADN đặc trưng ca trưng mà bn luôn t khc nghĩ đến khi nhc đến các trưng đại hc ni tiếng toàn cu.” 

T khi thành lp năm 2016 đến nay, Đại hc Fulbright Vit Nam không ch là mt trong nhng đại din tiêu biu cho thành qu quan h hp tác hu ngh gia Vit Nam và Hoa K, mà còn là cu ni gia các thế h ngưi Vit trong và ngoài nưc. Nếu như trong bài phát biu hi tho, Đại s Marc Knapper cho biết: “Vit Nam chính là nưc dn đầu khu vc Đông Nam Á v sng sinh viên theo hc ti Hoa K. Thc tế, Vit Nam là nưc đứng th 6 trên thế gii v sng sinh viên hc tp ti Hoa K, ch sau các nưc ln như n Độ, Trung Quc và Hàn Quc.” Thì Đại hc Fulbright Vit Nam cũng chính là nơi hin đang thu hút các hc gi gc Vit, nhng hin tài trong nưc và quc tế tng tu nghip ti nưc ngoài v nghiên cu và ging dy nhiu lĩnh vc hc thut đa dng.  

Đàm Bích Thy kết lun: “Tương lai Vit Nam nm chính trong tay thế h tr tài năng, khát khao hc hi và hành động. Thông qua cánh ca rng m ca tri thc và hc thut, ngưi tr trong nưc và ngưi tr gc Vit c ngoài s tìm ra tiếng nói chung nhm không chng đến tương lai, mà còn là chung tay hòa gii nhng khác bit ca quá kh.”  

Bảo Quyên

______

Xem toàn bộ phiên Thảo luận:

Related Articles

Đăng ký thông tin