• Cao Học

Trần Thị Quế Giang

Tiến sĩ Trần Thị Quế Giang là giảng viên môn Thẩm định Đầu tư Phát triển, Tài chính phát triển và Phân tích tài chính tại Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright.

Bà Quế Giang làm Tiến sĩ Khoa học Quản lý chuyên ngành Tài chính của trường Đại học Paris – Dauphine, sau khi có bằng Thạc sỹ Tài chính và bằng cử nhân Kinh tế ứng dụng chuyên ngành Tài chính của trường Đại học Paris-Dauphine, Pháp.

Lĩnh vực nghiên cứu của Tiến sĩ Quế Giang bao gồm điều tiết ngân hàng, quản trị doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp, và tài chính giáo dục.

Quay lại