• Đại Học

Văn Phụng Trường Sơn

Giảng viên Thỉnh giảng Toán học

Email: son.van@fulbright.edu.vn

Lĩnh vực quan tâm: phương trình đạo hàm riêng và quá trình ngu nhiên 

Bằng cấp: 

  • Tiến sĩ: 2021, Carnegie Mellon University, Hoa K 
  • Sau tiến sĩ: 2021-2022, University of Pennsylvania, Hoa K 

Tiểu sử: 

Trưng Sơn là mt nhà toán hc làm vic vi phương trình đạo hàm riêng và quá trình ngu nhiên. Anh quan tâm đến chng minh bng toán hc nhng hin tưng thc tế đã được các nhà khoa hc hoc k sư quan sát thy. Nghiên cu tiến sĩ ca anh bao gm vài công trình hoàn toàn khác nhau, nhưng mi công trình đều ly cm hng t nhng hin tưng khoa hc thc tế như s đông đặc và s truyn nhit. Hin nay, bên cnh gii quyết nhng bài toán m trong nhng công trình cũ, anh đang khám phá nhng lĩnh vc mi như toán sinh hc và lý thuyết trò chơi vi phân. 

Mt trong nhng gic mơ ca Trưng Sơn là khám phá nhiu hơn na v đẹp ca toán hc và giúp sinh viên thy được nhng v đẹp y qua tri nghim và cách nhìn ca h. Anh thích bàn lun vu vơ v nhng ý ng mi và thích hc bng tri nghim thc tế mt cách có định hưng. Vì vy, khi có th, Sơn khuyến khích sinh viên hãy th sai lm và hc t nhng sai lm y. 

Các bộ môn giảng dạy: 

  • Ý ng trong toán hc 
  • Nhp môn Phân tích D liu 

Quay lại