• Đại Học

Sebastian Dziallas

Tiến sĩ Sebastian Dziallas đang hoàn thành chương trình Tiến sĩ chuyên về Nhóm Nghiên cứu Giáo dục Tin học thuộc Khoa Tin Học tại Trường Đại học Kent (Anh).

Dziallas sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính mang tính tự sự nhằm khảo sát cảm tưởng của các cựu sinh viên ngành công nghệ thông tin về trải nghiệm giáo dục của riêng họ và liệu trải nghiệm này có tầm ảnh hưởng như thế nào trong quỹ đạo kiến thức chung.

Dziallas từng tốt nghiệp ngành Kỹ sư tại Trường Đại học Olin tại Hoa Kỳ.

Quay lại