• Hội Đồng Tín Thác

Edward Miller

Giáo sư, Tiến sĩ Edward Miller là sử gia uy tín về quan hệ đối ngoại của Hoa Kỳ và Việt Nam hiện đại, với chuyên môn đặc biệt về Chiến tranh Việt Nam. Ông là Giáo sư Lịch sử giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Dartmouth (Mỹ).

Các tác phẩm của ông khám phá các khía cạnh quốc tế và xuyên quốc gia của cuộc chiến và dựa trên nghiên cứu các tài liệu lưu trữ ở Việt Nam, châu Âu và Hoa Kỳ.

Giáo sư Miller quan tâm đến các cách mà xung đột chính trị và quân sự biến thành xung đột về ý thức hệ – đặc biệt là ý thức hệ về phát triển, kiến thiết quốc gia và chủ quyền ở Việt Nam và phần còn lại của Đông Nam Á. Những chủ đề này được thể nghiệm trong cuốn sách đầu tay của ông, có tựa đề: Liên minh sai lầm: Ngô Đình Diệm, Hoa Kỳ và số phận Nam Việt Nam (Nhà xuất bản Đại học Harvard, 2013).

Các dự án nghiên cứu của Giáo sư Miller bao gồm việc đánh giá lại tính hợp pháp của nhà nước Nam Việt Nam và lịch sử môi trường của cuộc nổi dậy và chống nổi dậy ở Đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn từ năm 1930 đến những năm 1970.

Quay lại