• Đại Học

Đào Huỳnh Phương Mai

Giảng viên Thỉnh giảng

Tiến sĩ Đào Huỳnh Phương Mai tốt nghiệp chuyên ngành Thống kê từ trường Đại học Công nghệ Texas. Lĩnh vực nghiên cứu cô theo đuổi là thống kê ứng dụng Bayesian và học máy. Đam mê nền giao dục khai phóng, cô muốn cùng các bạn sinh viên nỗ lực khám phá những đề tài hữu ích để đưa ra các quyết định chiến lược thật sáng suốt. 

Quay lại