Ở Fulbright, sự học không bao giờ đóng khung trong một lớp học. Việc học diễn ra mọi lúc, mọi nơi. Từ khuôn viên trường ở Crescent, cho tới kí túc xá, và ngoài kia, ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng như ở khắp Việt Nam và thế giới…